تمـثـــــال سـخـنــور فـقـیــــد

حـاجی غـلام سـرور دهــقـان

۱۳۵۴-۱۲۸۳

Hadji Gulam Sarwar Dehqan   حاجی غلام سرور دهقان
Hadji Gulam Sarwar Dehqanحاجی غلام سرور دهقان

               Poet Hadji Ghulam Sarwar  Dehqan 

                             1904-1975

                                                   هم همـدم می گشتم و هــم محــرم زاهد

       آیا به چه رنگیم گراز خویش برآئیم

                         بد نیست که چون آبله های کف دهقان

       گــر قـافیه تنـگی بکــند پـیش برآئیم

  

جـای نـهایت افتـخار اسـت کـه توانـستیم دریچـهّ را از مزرعـهّ دهـقـان آمــاده

ســاخـته و آنـرا بـه دسـتـرس دوسـتـداران شـعر وادب ٬هـنر وموسیقی ٬ اهـــل

تصوف وعـرفان وعـزیزان آن بزرگ مــرد سـیـاه پـوش بــاز نـمـایــــم

   

www.xing.com/profile/Rafi_Dehqan
Dr.Rafi Dehqanدوکتوررفیع دهقان

    

  

الـحـاج غـلام سـرور دهـقـان چـون نـوری

 در وطن عـزیـز  مـا افغـانـسـتان تـابـیـد

وروشـنی اوتـا هـنـوز

 پـا برجاست وبـعـضاٌ دهــقان کــابــلی هم تـخـلص میکرد 

                             

Hadji Ghulam Sarwar Dehqan has shined like a bright light on our Beloved country Afghanistan and his light is still shining and existing. Often Dehqan used "Dehqan Kabuli" as his pseudonym.

                                   

Hadj Ghulam

Sarwar Dehqan strahlte wie ein helles Licht auf unserem geliebten Land Afghanistan und sein Licht strahlt noch glänzender und ist vorhanden. Häufig verwendete Dehqan "dehqan Kabuli" als sein Pseudonym.
 

00036758