تمـثـــــال سـخـنــور فـقـیــــد

حـاجی غـلام سـرور دهــقـان

۱۳۵۴-۱۲۸۳

Hadji Gulam Sarwar Dehqan   حاجی غلام سرور دهقان

Hadji Gulam Sarwar Dehqanحاجی غلام سرور دهقان

               Poet Hadji Ghulam Sarwar  Dehqan 

                             1904-1975

                                                   هم همـدم می گشتم و هــم محــرم زاهد

       آیا به چه رنگیم گراز خویش برآئیم

                         بد نیست که چون آبله های کف دهقان

       گــر قـافیه تنـگی بکــند پـیش برآئیم

  

جـای نـهایت افتـخار اسـت کـه توانـستیم دریچـهّ را از مزرعـهّ دهـقـان آمــاده

ســاخـته و آنـرا بـه دسـتـرس دوسـتـداران شـعر وادب ٬هـنر وموسیقی ٬ اهـــل

تصوف وعـرفان وعـزیزان آن بزرگ مــرد سـیـاه پـوش بــاز نـمـایــــم

   

    

  

الـحـاج غـلام سـرور دهـقـان چـون نـوری

 در وطن عـزیـز  مـا افغـانـسـتان تـابـیـد

وروشـنی اوتـا هـنـوز

 پـا برجاست وبـعـضاٌ دهــقان کــابــلی هم تـخـلص میکرد 

                             

Hadji Ghulam Sarwar Dehqan has shined like a bright light on our Beloved country Afghanistan and his light is still shining and existing. Often Dehqan used "Dehqan Kabuli" as his pseudonym.

                                   

Hadj Ghulam

Sarwar Dehqan strahlte wie ein helles Licht auf unserem geliebten Land Afghanistan und sein Licht strahlt noch glänzender und ist vorhanden. Häufig verwendete Dehqan "dehqan Kabuli" als sein Pseudonym.