مجنون محبت

از جاذبـهّ عشق٬ چو از خویش برآییم

 مجـنون محـبت٬ شـده درویـش برآییم

ده سر بسر بـاده٬ توای ساقیی گـلرُخ  

 تـا روز جـزاّ٬یک دو قدح٬پیش برآییم

ازهجر٬چو اشکی شده٬از دیده بریزیم 

 تا آبــلــه وار از قــدم خویـش برآییم

هم٬همدم می٬ گشتم و هم٬ محرم زاهد 

 آیـا به چه رنگیم٬ گرازخویـش برآییم

بد نیست که چون آبله های کف دهقان 

 گـــرقـافیه تنـگی بکـند ٬ پیش برآییم

تـماس با مـا/ Kontakt / Contact

تمام سوالات را در مدت کوتاهی پس از دریافت پیام شما جواب خواهیم داد۰

Wir freuen uns über Ihre Nachricht.We look forward to hearing from you ما منتظر پیام شما هستیم